Tietosuojaselosteet

Asiakasrekisteri

Siemen Forelia Oy:n asiakasrekisterin
TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
Siemen Forelia Oy
PL 6 (Kauppakatu 32)
40101 Jyväskylä
Y-tunnus 2118492-9

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen: tietosuoja@metsa.fi.

3. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot

Mikko Pulkkinen
mikko.pulkkinen@siemenforelia.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja sopimussuhteen hoitaminen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sisäisiin markkinatutkimuksiin ja -analyyseihin ja tilastointiin.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät
Rekisteriin voidaan tallentaa asiakkaiden seuraavia tunniste- ja perustietoja:

  • asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
  • Y-tunnus (tarvittaessa henkilötunnus)
  • asiakkaan yhteyshenkilön yksilöinti- ja yhteystiedot
  • käyttäjätunnusten haltijoiden yksilöinti- ja yhteystiedot
  • sopimuksen täyttämiseen tarvittavien palveluiden käyttäjätunnukset
  • asiakkaan tilaus- ja laskutustiedot
  • asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

7. Tietolähteet
Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat asiakkaan antamat tiedot asiakkaaksi ryhtymisen yhteydessä, tilauksen tekemisen yhteydessä sekä asiakas- ja sopimussuhteen kestäessä.

Tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän tekeminä päivityksinä. Lisäksi tietoja voidaan päivittää julkisista rekistereistä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovuttaminen ulkopuolisille
Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

10. Henkilötietojen säilytysaika
Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia tai niin kauan kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja.
Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

12. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot
Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.
Ainoastaan määrätyillä Siemen Forelia Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää uutiskirjeen tilausrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

14. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista
Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi xx.xx.xxxx